پیشگیری کیفری و غیرکیفری از جرائم و تخلفات سردفتران اسناد رسمی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه ازاد اسلامی نجف اباد

2 استاد

چکیده

دفاتر اسناد رسمی در افزایش امنیت اقتصادی ، اجتماعی و قضایی نقش بسیار تاثیرگذاری دارند. لذا وقوع تخلفات و جرائم در این نهاد توسط سردفتر اسناد رسمی برای جامعه معایب بسیار زیادتری دارد و با توجه به این که این افراد نماینده دولت محسوب می شوند ، لزوم پیشگیری از جرایم توسط این افراد به ویژه در سال های اخیر بسیار مشخص است چرا که یافته ها گویای امکان اعمال این جرایم و تخلفات در دفاتر و فرار از مجازات توسط سردفتر است. در مورد پیشگیری انواع مختلفی وجود دارد که در یکی از این تقسیمات ، پیشگیری به دو نوع کیفری و غیر کیفری در تحقق موضوع این تحقیق یعنی جلوگیری از وقوع جرائم و تخلفات سردفتران اسناد رسمی بروز می نماید.مقاله پیش رو درصدد بررسی پیشگیری کیفری و غیر کیفری از جرائم و تخلفات سردفتران اسناد رسمی است و هدف از آن روشن تر نمودن هر یک از انواع پیشگیری مذکور از انجام جرائم سردفتران اسناد رسمی است که با روش توصیفی تحلیلی و منابع کتابخانه ای به نگارش آن پرداخته شده است و به موجب آن روشن شد که پیشگیری کیفری در خصوص جرائم و تخلفات سردفتران اسناد رسمی شامل پیشگیری کیفری با ضمانت اجرای مجازات و ضمانت اجرای اداری و انتظامی است و پیشگیری غیر کیفری هم شامل پیشگیری وضعی و نظارتی ، اجتماعی و از طریق نظارت بر فعالیت و عملکرد و دفاتر اسناد رسمی ، حمایت از دفاتر اسناد رسمی ، بیمه مسئولیت و افزایش تعامل دفاتر و...است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Criminal and non-criminal prevention of crimes and violations of notaries public

نویسندگان [English]

  • mohsen rajabi 1
  • mohsen shekarchizadeh 2
1 دانشگاه ازاد اسلامی نجف اباد
2 master
چکیده [English]

Notaries play an important role in increasing economic, social and judicial security. Therefore, the occurrence of violations and crimes in this institution by the notary public has many more disadvantages for the society, and considering that these people are considered representatives of the government, the need to prevent crimes by these people is very clear, especially in recent years. The findings indicate the possibility of these crimes and violations in the offices and escape from punishment by the notary public. There are different types of prevention. In one of these divisions, prevention occurs in two types, criminal and non-criminal. It is a criminal offense and a violation of notarial deeds of the notaries public, and its purpose is to clarify any of the above-mentioned types of prevention of notarial deeds of notaries public officials, which have been written with a descriptive-analytical method and library resources. Criminal prevention of crimes and violations of notary public notaries includes criminal prevention with the guarantee of punishment and administrative and disciplinary enforcement, and non-criminal prevention includes situational and regulatory prevention, through monitoring the activities and performance of notaries. Supporting notaries, liability insurance and increasing the interaction of offices, etc.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Prevention
  • Criminal Prevention
  • Non-Criminal Prevention
  • Notaries