نقدی بر انتقال آب دریای خزر به منطقه سمنان از منظر حقوق داخلی ایران و حقوق بین الملل

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

دانشکده حقوق، دانشگاه قم

چکیده

چکیده
انتقال آب میان حوضه ‌ای از طریق مرزهای بین ‌المللی، ملی، منطقه‌ ای و محلی، به منظور غلبه بر کمبود آب، تامین افزایش تقاضا در بخش کشاورزی، صنعت، برق ‌آبی و خانگی و تحقق توسعه اقتصادی و اجتماعی، انجام می ‌شود. که تعریف رایج آن این گونه بیان شده است: انتقال فیزیکی آب از یک حوضه به حوضه‌ ی دیگر، که در این جا به جایی یک حوضه آب‌ ریز آب از دست می‌دهد (مبدأ) و حوضه آب ‌ریز دیگر آب به دست می ‌آورد (مقصد).
امروزه انتقال آب های میان حوضه ای در سطح داخلی و بین المللی در حال تبدیل شدن به یک هنجار و عرف غلط است که در صورت ادامه ی این روند از جانب دولت های ساحلی و سرزمین های دارای دریاهای مشترک، این فرآیند می تواند آسیب های جبران ناپذیری را برای آینده ی بشر به دنبال داشته باشد. از این رو مقاله ی حاضر دراین راستا به نقد و بررسی انتقال آب دریای خزر به منطقه سمنان از دو بعد حقوق داخلی و حقوق بین الملل می پردازد که به روش کتابخانه ای تدوین گردیده است.
یافته های مقاله نشان می دهد که دریاچه خزر بر‌خلاف دریاهای آزاد و اقیانوس‌ها، بسته است و آزاد نیست بنابراین هر اتفاقی که در آن بیفتد به تغییر اکوسیستم منجر می‌شود؛ این تغییرات، تأثیری مستقیم بر نابودی ماهی‌های خاویاری به‌ جا خواهد گذاشت و شیلات خزر را نابود خواهد کرد؛ از سوی دیگر احتمال انتقال ماهی‌های مهاجم به فلات مرکزی وجود دارد که پیامدهای آن مورد بررسی قرار نگرفته است؛‌ اجرایی شدن این طرح، تأثیر مستقیم روی بنادر ما به ‌جا خواهد گذاشت؛ آن زمان است که اگر روسیه یک سد جدید دیگری روی ولگا ایجاد کند، تبدیل شدن خزر به دریاچه ارومیه دور از ذهن نخواهد بود؛ بنادری که از جنبه‌های اقتصادی، اجتماعی و نظامی برای کشور ارزشمند هستند، خشک شده یا سطح آب به ‌شدت پایین آمده و آنها را از دست خواهیم داد.
بنابراین قبل از اجرای طرح های مرتبط با دریای خزر از قبیل انتقال آب، باید تدابیر کارشناسی شده جهت جلوگیری از پیامدهای ناشی از اتلاف و مخاطره ی سرمایه های ملی در نظر گرفته شود.
واژگان کلیدی:
انتقال آب، دریای خزر ، سمنان، آسیب ها، حقوق محیط زیست.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Critique on the Transfer of Caspian Sea Water to the Semnan Region from the Perspective of Iranian Domestic Law and International Law

نویسنده [English]

  • zahra hosseinzadehfard
Faculty of Law, Qom University
چکیده [English]

Abstract
Inter-basin transfer through international, national, regional and local borders is undertaken to overcome the water shortage, meet the increasing demand of agriculture, industry, hydropower, home electricity and to achieve socioeconomic development. This term is defined as physical transfer of water from one basin to another; in such conveyance, one basin loses water (origin) and another one (destination) obtains the extra water.
Nowadays, inter-basin transfer at national and international level is becoming a wrong norm, which may cause irreversible harms to human future life if this process continues to be undertaken by coastal states and lands with shared maritime borders. Accordingly, this study was conducted to examine transfer of Caspian Sea’s water to Semnan Region in terms of domestic and international law. This paper was carried out using library method.
Findings indicate that contrary to high seas or oceans, Caspian Sea is closed so any change in it may lead to ecosystem change. Such changes directly affect the life of sturgeons threating the Caspian Fisheries. On the other hand, invasive fish species may be introduced to the Central Plateau leading to unknown consequences. Such plan has a direct impact on ports in Iran, which may motivate Russia to build a new damn on the Volga harming Caspian Sea as what occurred for Urmia Lake. In this case, those ports that are valuable for Iran economically, socially or militarily may become dry leading to low water level or loss of such ports.
Therefore, all of requirements should be taken before implementing such projects related to Caspian Sea before water transfer in order to prevent from harms caused by national capital loss.
Keywords: Water Transfer, Caspian Sea, Semnan, Harms, Environmental Law

کلیدواژه‌ها [English]

  • Water Transfer
  • Caspian Sea
  • Semnan
  • Harms
  • Environmental Law