نگرش عدالت ترمیمی پلیس در پیشگیری از بزه دیدگی زنان در قتل های شرافتی

نوع مقاله : مقاله ترویجی(مروری)

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه ملایر

2 کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد واحد همدان

چکیده

زمینه : قتل های شرافتی، واکنش عرفی- سنتی جامعه ی قبیله ای است که طی آن از خانواده انتظار می رود تا در مقابل وقوع عمل نامشروع جنسی اعضای مونث خود عکس العمل نشان دهند. این جنایت از شدیدترین خشونت‌های علیه زنان است که انگیزه مرتکب در آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
هدف : واکاوی نقش نهاد عدالت ترمیمی در پیشگیری از بزه دیده گی زنان در اثر قتل های شرافتی و لزوم بهره گیری پلیس از این نهاد در راستای به حداقل رسانی نرخ این نوع بزه دیدگی از اهداف شکل گیری پژوهش است .
روش : لذا نگارنده پژوهش توصیقی – تحلیلی حاضر را بر اساس منابع کتابخانه ای و با استفاده از و ابزار فیش برداری بنا نهاده است .
یافته ها : آمار گزارش و اعلام جرم در قتل های ناموسی بسیار پایین و معمولاً کشف و پیگیری و انجام تحقیقات از سوی مقامات صلاحیتدار در آن، به دلیل همراهی و همدستی اعضای خانواده در ارتکاب این جرم توسط مرتکب بسیار مشکل است. آنها انجام این عمل را برای احیاء ‌شرف و آبروی لکه دار شده خانواده ضروری می دانند ، در نتیجه این جنایت غالبا با توافق جمعی آنها صورت گرفته و مسئله را به سکوت برگزار می کنند.
نتایج : در این پژوهش تلاش بر این است که با تبیین زوایای گوناگون پدیده قتل های ناموسی به عنوان یک آسیب اجتماعی، نقشی که پلیس و نیروهای انتظامی با تاکید بر عدالت ترمیمی در خصوص پیشگیری از این پدیده می توانند ایفا کنند مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در نهایت راهکارهایی نیز برای کارایی بهتر پلیس در این حوزه پیشنهاد گردد .

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The attitude of police restorative justice in Prevention of victimization of women in honor killingsAbstract

نویسندگان [English]

  • Seyed sajjad Kazemi 1
  • sajjad Heidari 2
1 Faculty member of Malayer University
2 Master student of Criminal Law and Criminology, Hamadan Branch of Azad University
چکیده [English]

Base : honor Killing are a traditional, traditional reaction of the tribal community during which the family is expected to respond to the occurrence of illegal and unlawful sexual acts outside of the marital context of their female members. This crime is one of the types of violence against women and the most severe one, and the motive behind it is of particular importance.
Aime : examining the role of restorative justice in preventing the victimization of women as a result of honor killings and the need for the police to institiution to minimize the rate of this crime.
Method: the research is a descriptive-analytical library and is a vector-based scam tool.
Finding : honor Killing are the hardest offense in terms of discovery and follow-up because the statistics of the reporting and declaration of crime are very low and it is often difficult to find and follow up and carry out investigations by competent authorities; The reason for this is the consent, co-operation and co-operation of family members with the perpetrators of the crime. They consider it necessary to restore the honor and repentance of the family, so in many cases, this crime is carried out with their collective agreement and, after the murder, they hold the issue silent.
Results : In this research, it is tried to analyze the role of police and police forces with the approach of restorative justice in preventing this phenomenon by explaining various aspects of the phenomenon of honor killings as a social injury, and eventually Recommendations for better policing in this area are suggested.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Honor killings
  • restorative justice
  • prevention
  • police
  • victimization
  • women