تبیین و تحلیل ماهیت حقوقی قراردادهای پرکاربرد بورسی با تأکید بر قرارداد سبدگردانی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد

2 استادیار و عضو هیئت علمی دانشگـاه آزاداسلامی واحد لرستان

چکیده

چکیده
بورس، به عنوان عرصه ای نسبتاً جدید و با ظرفیت سرمایه گذاری بسیار بالا، به عنوان گزینه ای مطلوب و شایسته ی توسعه، از حیث نگاه حاکمیتی دائر بر کانالیزه کردن صحیح سرمایه های نقدی در راستای فاینانس بنگاه های اقتصادی و نیز از جهت نگاه مردمی، مبنی بر به جریان انداختن اندوخته های خرد و انتفاع از سود حاصله، دارای اهمیت فوق العاده و روزافزونی است. به عبارت دیگر، نقشی که امروزه بازارهای نقل و انتقال سهام در جذب سرمایه های کوچک و تخصیص اعتبارات حاصله به بنگاه های اقتصادی واجد شرایط ایفا می کنند و هم چنین رغبت عمومی موجود و برخورداری بازار یاد شده از اقبال عمومی که در سال های اخیر تحت تاثیر سیاست های دولتی ناظر بر تخصیص "سهام عدالت" به افرادی از جامعه ی ایران که سابقه ای از حضور در بورس نداشته اند، حاصل شده است، اهمیت شناخت و واکاوی حقوقی قراردادهای مرتبط با آن را دوچندان می نماید.
در این مقاله علی رغم اینکه قصد تحلیل مالی و مداخله راجع به کیفیت سود و زیان وجود ندارد، در صددیم تا با احصاء گروهی از قراردادهایی که در فضای معاملاتی بورس از آن ها استفاده می شود، آن ها را مورد بررسی ماهوی قرارداده و ضمن تشریح تعریف، ماهیت حقوقی آن ها را بیابیم. در این رابطه نگاهی داشته ایم به قراردادهای پرکاربردی چون کارگزاری، بازارگردانی، مشاوره ی سرمایه گذاری و البته قرارداد سبدگردانی که با ورود به جزییات مهمی در آن، سعی در ورود به ماهیت آن نموده و متعاقباً، آثار آن را مورد مداقه قرار داده ایم.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Explain and analyze the legal nature of widely used stock exchange contracts with emphasis on portfolio management contracts

نویسندگان [English]

  • sina abbasi aliabadi 1
  • jamshid mirzaei 2
2 Assistant Professor and Faculty Member of Islamic Azad University, Lorestan Branch
چکیده [English]

۱۲۹۲/۵۰۰۰
Abstract
The stock market, as a relatively new field with a very high investment capacity, as a desirable and worthy option for development, from the point of view of the government on the correct channeling of cash capital in order to finance enterprises and also from the point of view of the people. , Based on the flow of micro-reserves and the use of profits, is of paramount importance and increasing. In other words, the role that stock transfer markets play today in attracting small capital and allocating the resulting credits to eligible enterprises, as well as the existing public desire and enjoyment of the market, which in recent years under The impact of government policies on the allocation of "justice shares" to individuals in Iranian society who have no history of listing has doubled the importance of recognizing and legally analyzing related contracts.
In this article, despite the fact that there is no intention of financial analysis and intervention on the quality of profits and losses, we try to enumerate a group of contracts that are used in the trading environment of the stock exchange, examine them in essence and explain Definition, find their legal nature. In this regard, we have looked at commonly used contracts such as brokerage, marketing, investment consulting and, of course, portfolio management contracts, which by entering into important details, we have tried to enter into its nature and, consequently, we have examined its effects.
ارسال بازخورد
سابقه
ذخیره‌شده‌ها
انجمن

کلیدواژه‌ها [English]

  • Shares
  • floating price
  • finance
  • brokerage
  • portfolio
  • Westing