قواعد و بهره‌مندیهای مرتبط با شفافیت رسیدگی‌های قضایی در حقوق ایران و آمریکا

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 واحد قم

2 مدیرگروه حقوق خصوصی و عضو هیئت علمی واحد قم

3 حقوق جزا و جرم شناسی واحد بروجرد و عضو کانون وکلای لرستان

چکیده

شفاف سازی بوسیله دادرسی الکترونیک از اقتضائات دادرسی نوین و گامی مهم در راستای اصل مزبور در رسیدگی‌های قضایی است. در این پژوهش که بهره‌مندیهای دادرسی در راستای اصل شفافیت مورد بررسی است، با استفاده از قوانین ایران وایالات متحده، ضرورت دسترسی به اسناد ومدارک إلا ما خرج بالدلیل، تشکیل پرونده و روند دادرسی به صورت الکترونیک و همچنین شفافیت در بحث هزینه‌ها استظهار گردیده است. مواردی همچون دادرسی ماهوی الکترونیک و شهادت مجازی در زمره مصادیق مرتبط با اصل سرعت می‌باشد که در جای دیگر مورد بحث است. در نهایت یافته‌های این پژوهش که به صورت تطبیقی میان نظام دادرسی مدنی ایران و ایالات متحده می‌باشد، با روش توصیفی- تحلیلی ضرورت بازنگری و چاره‌اندیشی در ضرورت اول ذکر شده در حقوق ایران نسبت به ایالات متحده و مطالعه شیوه پیاده‌سازی دسترسی دادگاه‌های آمریکا موسوم به pacer از یک طرف و از طرفی شفاف‌سازی در بحث دریافت هزینه‌های دادرسی مدنی را می‌رساند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Rules and benefits related to the transparency of judicial proceedings in Iranian and American law

نویسندگان [English]

  • ali keshavarz 1
  • seyedmahdi mirdadashi 2
  • navid fatholahi 3
1 qom branch
2 Director of the Private Law Department and a member of the faculty of Qom Branch
3 Criminal Law and Criminology of Boroujerd Branch and Member of Lorestan Bar Association Criminal ترجمه‌های criminal صفتفراوانی جنایی criminal کیفری criminal, penal, retributive گناهکار sinful, guilty, wicked, crim
چکیده [English]

E-litigation is one of the requirements of modern litigation and an important step towards the principle of speed and transparency in judicial proceedings. In this study, which examines the benefits of litigation in line with the principle of transparency, using the laws of Iran and the United States, the need for access to documents except for prohibited cases, filing and electronic proceedings, as well as transparency in the discussion of costs, has been specified. Cases such as substantive electronic litigation and virtual testimony are examples of the principle of speed, which is discussed elsewhere. Finally, the findings of this study, which are comparative between the civil litigation system of Iran and the United States, with a descriptive-analytical method, the need to review and predict the first necessity mentioned in Iranian law relative to the United States and study the implementation method. - Increases access to US courts known as pacer, along with transparency in the discussion of civil litigation costs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Access to documents
  • judicial transparency
  • filing
  • transparency of costs