تنظیم رقابت در اقتصاد بازار اجتماعی

نوع مقاله : مقاله ترجمه ای

نویسنده

دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه گومشخانه-ترکیه

چکیده

در حقیقت، مفهوم "اقتصاد بازار" نخست صرفا جهت رفع احتیاجات متبادل بین افراد بشکل معاملات پایاپای (معاوضه عینی) رواج داشته است. امروزه این مفهوم یکی از خصوصیات بارز اقتصاد کابیتالیسیم و لیبرالیسیم را تشکیل می دهد. با این وجود عملی کردن اقتصاد سوسیالیستی نیز هنوز از الگوی بازار بی نیاز نمی باشد. در آونه اخیر، موضوع تامین کاربردی موثر اقتصاد بازار از منابع و فرآیند روشهای استفاده از آن در مکانیزم های مطرح شده موضوع بحث قرار می گردد. لذا وجود بازار در سیستم اقتصادی را می توان تا حدودی یک ضرورت تکنیکی قبول کرد . در اقتصاد بازار، هدف دخالت دولت صرفا جهت تامین تحقق عدالت اجتماعینمی باشد. چونکه دخالت دولت در حداقل اهداف خود، کنترل بازار و اجرای مقررات قانونی را در بر دارد. لذا دولت برای حمایت از قشرهای ضعیف اقتصادی درصحنه اجتماعی باید نقش داوری بیطرفانه را کنار گذارد. گرجه این امر از جنبه تکنیکی، این خصوص در "اقتصاد بازار" هم مطرح می باشد، خود این تدابیر و مقررات حقوقی نیز به آن ماهیت الزامی خواهد بخشید. در حقیقت، انتخاب نوع سیستم اقتصاد بنوعی نمایانگر یک رجحان سیاسی می باشد. ولی بعد از انتخاب این سیستم، اتخاذ تدابیر و فراهم ساختن زمینه حقوقی و اقتصادی امری حتمی می باشد. بدین ترتیب با اتخاذ مدل"اقتصاد بازار اجتماعی" ، در معنای دقیق نقش منفی دولت در سیستم "اقتصاد بازار " تبدیل به نقش مثبت و فعال می گردد. دولت در رابطه با "اقتصاد بازار"، مبانی اقتصادی را برای کاربرد این سیستم را فراخم می آورد و مبانی"اقتصاد بازار اجتماعی را با قاعده های حقوقی تکمیل می نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Regulation of competition in social market economy

نویسنده [English]

  • Mohammad Maqami nia Ostad Hekmat Sami Tork
Faculty of Economics and Administrative Sciences - Gumushane University
چکیده [English]

In fact, the concept of "market economy" was first used only to meet the exchange needs of individuals in the form of barter transactions. Today, this concept is one of the salient features of the economics of capitalism and liberalism. However, the implementation of the socialist economy is still not without the need for a market model. In the latter case, the issue of providing effective application of market economy from resources and the process of methods of its use in the proposed mechanisms is discussed. Therefore, the existence of a market in the economic system can be accepted as a technical necessity.

866/5000
In a market economy, the purpose of government intervention is not simply to ensure social justice. Because government interference in its minimum goals includes market control and enforcement. Therefore, the government must abandon the role of impartial arbitration in order to support the weak economic strata in the social arena. Although this is technically an issue in the "market economy", these legal measures and regulations themselves will make it mandatory. In fact, the choice of the type of economic system somehow represents a political preference. But after choosing this system, it is necessary to take measures and provide a legal and economic background. Thus, by adopting the "social market economy" model, in a strict sense, the negative role of the government in the "market economy" system becomes a positive and active role. In relation to the "market economy", the government lays down the economic foundations for the application of this system and complements the principles of the "social market economy" with legal rules.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Competition
  • market economy
  • social economy
  • Turkish law