بازخوانی فقهی حقوقی انگاره های موجود در باب تعزیرات منصوص و غیرمنصوص شرعی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار. دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه مازندران،بابلسر،ایران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته حقوق جزا گرایش کیفری اطفال دانشگاه علامه طباطبایی تهران

چکیده

موضوع این مقاله تعزیرات، مجازاتی میان حقوق کیفری اسلامی و حقوق کیفری عرفی است. رسالت اصلیِ نوشتار پیش رو که با روش توصیفی تحلیلی و از مطالعات کتابخانه‌ای به‌عنوان ابزار کار بهره برده است، راه‌کارهایی جهت بررسی سازگاری رویکرد تعزیرات منصوص شرعی با دیدگاه حقوق کیفری اسلامی بوده و پاسخ به این مسئله است که تعزیرات منصوص شرعی چیست و همچنین، مصادیق تعزیرات منصوص شرعی کدم‌اند و چگونه مشخص می‌گردد؟ بر این اساس و در راستای پاسخ به این پرسش‌ها، این مقاله پس از تبیین کوتاه مفهوم و ماهیت تعزیرات در قلمرو حقوق کیفری، به‌ویژه، حقوق کیفری عرفی، اهم منابع وحیانی و اسلامی مولّد نهادهای ارفاقی حقوق اسلامی را نقل کرده و از دیگر سو، تحلیل می‌کند که منابع اسلامی چه رهیافت‌هایی برای برون‌رفت گفتمان تعزیرات منصوص شرعی از چالش‌های فرارو به دست می‌دهند. درنهایت تغییر و تحول در موضوعات و مسائل روز از حقوق کیفری اسلامی، نیازمند بسترهایی است که تعزیرات در قالب این بستر، تغییرپذیر گردند؛ بسترهایی عرفی که مبنای تحول و سازگاری احکام فقهی با مقتضیات فکری و فرهنگی بشرِ ذاتاً متحول باشد. به نظر می‌رسد که تعزیرات منصوص با مبانی و آموزه‌های حقوق کیفری اسلامی و عرفی، سازگار است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Legal jurisprudential re-reading of the existing ideas about prescribed and non-prescribed religious punishments

نویسندگان [English]

  • Saeid Ebrahimi 1
  • Seyyed Sajjad Razaghi Mousavi 2
1 Faculty of Theology and Islamic Studies, University of Mazandaran, Babolsar, Iran
2 Graduated from the Department of Criminal Law in Pediatrics, Allameh Tabatabaei University, Tehran
چکیده [English]

Tazirat Punishment is the most important part of criminal sentences. Tazirat is one of the Islamic punishments which created beside H.add punishment from appearance of Islam. However, the severity of tazirat punishment and seriousness of these crimes are less than H.add punishments.
The main goal of this article with Descriptive and analytical method and using library studies is to evaluate the nature of Tazirat punishments and explanation of differences between written Tazir and un- written Tazir to realization of Islamic criminal law with customary law. Findings of this article With emphasis on Islamic criminal law shows that un- written Tazirat punishments are not related to Deterrent punishment while they are an independent criminal agency. Tazirat punishments in light of Feghh basis, Feghh rules and agencies of criminal Feghh are in the position which can be matched to this Feghh- legal model. But this needs to future studies. This article evaluates Tazirat punishment in light of criminal law and especially Islamic criminal law and different concepts of written Tazir. Finally, according to Tazirat position, the basic questions are answered.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tazirat
  • written Tazir
  • Islamic criminal law
  • customary criminal law
  • punishment