کارایی عدالت ترمیمی و چالش های اجرایی آن در قوانین کیفری ایران

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، گروه حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران.

2 استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی (استاد راهنما)، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران.

چکیده

عدالت ترمیمی رویکردی بزه‌دیده محور و مفهومی نوین از عدالت است که با تأکید بر اهمیت و جایگاه بزه دیده در فرایند دادرسی، در پی جبران خسارات وارده بر بزه دیده و اعضای جامعه محلی و همچنین بازاجتماعی نمودن بزهکار بوده و درصدد ترمیم رابطه میان بزهکار، بزه‌دیده و جامعه می‌باشد. عدالت ترمیمی در رسیدگی به دعاوی اعم از حقوقی و کیفری، به بکارگیری ضوابط حقوقی خود را مقید به حمایت از بزه دیده دانسته و از چارچوب خاص خود تبعیت می کند بنابراین تبعیت از اصول ویژه، ممکن است با بعد کیفری دعاوی مورد تعارض قرار گرفته و چالش هایی را نسبت به اجرای فرایند ترمیمی بعد از رسیدگی ایجاد نماید. سیاست تقنینی ایران با الهام گرفتن از نظریه‌های جرم شناسی، برنامه‌های مختلفی از عدالت ترمیمی را در قوانین کیفری گنجانده است. بررسی مهمترین چالش های اجرایی عدالت ترمیمی در قوانین کیفری ایران در این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی از اهداف این پژوهش می باشد. بر اساس یافته های پژوهش، نتایج‌ها عدم تناسب بین توافق ایجاد شده میان طرفین دعوا و جرم ارتکابی در الگوی عدالت ترمیمی، عدم متنبه‌سازی بزهکار در اجرای برنامه‌های عدالت ترمیمی و ناکارامدی عدالت ترمیمی از دعاوی کیفری از جمله مهمترین چالش‌های اجرای عدالت ترمیمی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The efficiency of restorative justice and its enforcement challenges in Iranian criminal law

نویسندگان [English]

  • Vahid Mirvahidi 1
  • Ali Mazidi Sharafabadi 2
2 Assistant Professor, Department of Criminal Law and Criminology, Yazd Branch, Islamic Azad University, Yazd, Iran
چکیده [English]

Restorative justice is a victim-oriented approach and a novel concept of justice which with emphasis on importance and position of victim during judgment tries to compensate the victim and members of local society for losses and also re-socialize the criminal. Restorative justice discourse with a different perspective towards justice and punishment tries to restore the relationship between criminal, victim and societ. Restorative justice in dealing with both legal and criminal cases, the use of legal rules is bound to protect the victim and follows its own framework Therefore, adhering to special principles may conflict with the criminal dimension of lawsuits and create challenges for the implementation of the post-litigation process. Inspired by criminological theories, Iran's legislative policy has incorporated various programs of restorative justice into criminal law. We think that the principles of restorative justice face challenges and problems in the implementation of criminal law. Therefore, in this descriptive-analytical method, the executive challenges of restorative justice in Iranian criminal law are investigated. According to the research findings, the mismatch between the agreement between the litigants and the crime committed in the model of restorative justice, the lack of awareness of the offender in the implementation of restorative justice programs and the inefficiency of restorative justice in criminal cases are among the most important challenges of restorative justice.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Restorative justice
  • criminal law
  • victims
  • challenges