تأثیرپذیری تجارت ونظامات قانونی ناشی ازآن پس ازشیوع جهانی کووید 19

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکترای حقوق خصوصی

چکیده

شیوع و همه گیریِ افراد و جوامع مختلف در سطح جهان به ویروس کرونا یا همان کوید نوزده باعث بروز برخی تغییرات در نظم کارها شده از جمله اینکه کار از راه دور و نیز انعطاف پذیری در ساعات حضور کاری شرکتها و کارمندان آنها را ایجاد کرده است. چنین رویکردی ، سوگیری اُموربه یک اقتصاد مبتنی بر پلتفرم متفاوت با زیرساختهای مقتضی این وضعیت را نه تنها ممکن بلکه اجتناب ناپذیر ساخته تا سبب عدم توسعة بیکاری و کاهش فرصتهای شغلی باشد. واقعیت این است که ویرو س مذکور که هنوز بشریت نتوانسته است آن را مهار کند ، عملکرد کل جهان را مُختل و تحقق بیشتر تحوّلات مورد انتظار را تحت الشعاع خود قرار داده است بطوریکه حتی بزرگترین اقتصادهای جها نی نیز همچنان مورد خشم این ویروس و خانوادة آن که به آن که اصطلاحاً همان انواع جهش یافتة ویروس کرونا گفته می شود ، قرار گرفته اند. جهان ، متأسفانه با سرعت انتشار سریع و بسیار مُسریِ این بیماری ، در مسیر به تعطیلی کامل کشیده شدن برخی کُنشها قرار گرفته است. این ویروس با میلیون ها مورد ابتلاء در سراسر دنی ا و نزدیک به نیم میلیون مرگ و میر البته تا بحال ، باعث توقّفی ناگهانی در اقتصادهای رو به رُشد شده است. این ویروس بزرگترین اقتصاد جهان را به ورطة نابودی نزدیک کرده است. متأثر از این مطلب ، کشوری مثل هند اقتصادش در حال سقوط قرار گرفته است و چنین چیزی بیش از یک دهه است که اتفّاق نیفتاده است، این روند باعث نگرانی دولتها، تشکلهای تعاونی و مؤسسات تجاری کوچک و حتی بزرگ شده است بنابراین، شرکتها اکنون در تلاشند تا روشهائی را برای افزایش بقای زنجیره های تأمین پایدار ) SSC ( شناسائی کنند. این مطالعه تلاش کرده است تا چارچوبی را برای افزایش بقای ) SSC ( ها در همه گیری کووید- 19 ایجاد کند. این مقاله استدلال می کند که توافق نامه های تجاری ممکن است توانائی دولتها در تنظیم زنجیره های تأمین کالاهای مهّم مانند لوازم پزشکی را بیش از حدّ محدود کند. موافقتنامه های تجارت آزاد ( FTA ( ممکن است تمرکز زنجیر ة تأمین را بدلیل قوانین با منشأ بی قاعده، تشدید کند و قوانین WTO مقررات پیشگیری از خطرات زنجیره تامین را که برای جلوگیری از بحران طراحی شده، محدود سازد. در حالی که استثنائاتی را برای اقدامات تهاجمی تنها در مواجهه با بحران فراهم می کند؛ بنابراین، اعضای WTO اگر مقررات تهاجمی و پیشگیرانه زنجیره تأمین را محدود نکنند، خطر نادیده گرفتن قوانین WTO تقویت می شود. همچنین این مطالعه با استفاده از روش تجزیه و تحلیل ، نسبت ا رزیابی وزن گام به گام ) SWARA ( برای شناسائی عوامل قابل توجه برای افزایش بقای ) SSC ( ها که باید در وضعیت همه گیر متمرکز شوند، استفاده کرده است. این مطالعه نشان داد که "بقای شبکه زنجیره تأمین ) SCV (" معیار اصلی برای مدیریت روابط خریدار و تأمین کننده و افزایش بقای ) SSC ( ها در شرایط کووید- 19 و بعد از آن است. این مطالعه برای بنگاه ها، تأمین کنندگان و سایر ذینفعان می تواند مفید باشد تا بر روی عوامل مشخص شده برای آینده سالم تمرکز کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

تأثیرپذیری تجارت ونظامات قانونی ناشی ازآن پس ازشیوع جهانی کووید 19

نویسنده [English]

  • Mahdi babai