ا رز دیجیتا ل و جایگاه آ ن در ا یفا ء تعهد

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکترای حقوق خصوصی

چکیده

پول الکترونیکی یا پول دیجیتالی یکی از روش های پرداختی است که در عصر حاضر مورد استفاده قرار گرفته و دامنة کاربرد آن روز به روز گسترش می یابد. پول الکترونیکی ارزش پولی ذخیره شده در یک ابزار الکترونیکی است و در حال حاضر آخرین حلقة تکامل تدریجی پول محسوب و به عنوان فرآیند غیرمادی کردن و نامر ئی شدن پول توصیف می شود. پول الکترونیکی پدیدة نوظهوری است که از دیدگاه اقتصادی، کارکردها و وظایف پول را دارا می باشد؛ ام ا در خصوص ماهیت آن هنوز چالش های فراوانی وجود دارد. در تبادلات داخلی مالی بین اشخاص، اغلب ا سناد تجاری و پول های فیزیکی همچون اسکناس و سکه و یا پول الکترونیکی مورد استفاده قرار می گیرد. در پرداخت از طریق پول فیزیکی در همان لحظه پرداخت ، سقوط تعه د صورت می گیرد. ورود ا رزهای م جازی به عنوان مولود فناوری اطلاعات به عرصه مبادلات و استقبال روزا فزون از آنها، عکس العمل های متفاوتی از ممنوعیت مطلق تا تجویز کامل را در پی داشته است. درمقالة حاضرتلاش بر آن است که ا رزهای م جازی در بستر فقه، حقوق و مطالعه تطبیقی تحلیل گردد تا از این رهگذر بخشی از اِبهامات ، برطرف شود. از آنجا که این ا رزها با ثروت، منابع مالی و به طور کل ی اقتصاد جامعه ارتباط دارند، بررسی آنها در بستر فقه و مسائل فردی و نیز حقوق خصوصی کافی نیست بنابراین ضرورت دارد مسائل مربوطه در پرتو حقوق عمومی و فقه حکومتی نیز تحلیل شوند. بیت کوین ابزاری است که اعتباری به افراد می دهد تا بتوانند به وسیله آن خرید انجام داده و به جای پول از آن برای ایفای تعه دات خویش استفاده نمایند. بیت کوین چیزی فراتر از یک کالای دیجیتال یا یک مال بوده و نقل و انتقال آن تابع نظام و سیستم خاصی می باشد که با سایر ا رزهای خارجی نیز تفاوت دارد ولی به هر حال بیت کوین را باید پول الکترونیکی دانست تا بتوان بهتر با این پدیدة نوظهور تعامل داشت و حقوق افرادی را که به آن روی آورده اند ، تضمین کرد . حاکمیتها در پذیرش این نوع پول برخوردهای متفاوتی نشان داده اند، ام ا خالقان آن و نی ز فع الان مال ی ، سعی در گسترش این گونه پولها دارند. در حال حاضر بیت کوین به عنوان پُرکاربردترین و با ارزش ترین پول م جازی در دنیای واقعی جای خود را باز کرده است. بیت کوین با پول حکومتی است، یک وسیله برای نقل و انتقال یا » پول بی پشتوانه « که در واقع یک نوآوری اینترنتی با کارکردهای مُشابه ذخیره ارزش با ماهیت غیر متمرکز محسوب می گردد که به سرعت در فضای م جازی فراگیر شده، برای کاربران این امکان را فراهم می نمای د که بدون هیچ واسطه ای تمامی مراحل انتشار، پردازش و معاملات را انجام دهند. مباحث بسیاری در خصوص ماهیت بیت کوین وجود دارد. آیا واقعاً بیت کوین را می توان به عنوان یک ا رز، سرمایه یا کالا در نظر گرفت؟ نگاهی بر مطالعات صورت گرفته درباره بیت کوین حاکی از آن است که بسیاری از صاحب نظران معتقدند بیت کوین می تواند کارکردهای مشخصی را که پول سنتی و پول الکترونیک در اقتصاد بر عهده دارد، در دنیای حقیقی ایفاء نماید و بر این اساس به نظر می رسد حتی با قوانین شریعت و اصول اسلامی مغایرت ندارد. بنابراین به عنوان پول م جازی پذیرفته شده است لکن با وجود چالش هائی که با آن مواجه است بنظر می رسد که برای قابل اتکاء بودن ، نیاز به وضع قوانین مناسب و نظارت دقیق در خصوص آن وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

ا رز دیجیتا ل و جایگاه آ ن در ا یفا ء تعهد

نویسنده [English]

  • Mahdi babai