بررسی تطبیقی فرآیند رسیدگی جرایم پزشکی در حقوق ایران و انگلستان

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

چکیده

رسیدگی به جرایم و تخلفات پزشکی از طریق مراجع مختلفی صورت می گیرد . به این نحو که مراجع رسیدگی کننده در نظام حقوقی ایران عبارتند از :)شورای حل اختالف ویژه ی امور پزشکی ، سازمان تعزیرات حکومتی ،دادگاه عمومی و انقالب و سازمان نظام پزشکی(. این در حالی است که در نظام رسیدگی انگلستان شیوه ی تعدد مراجع دیده نمی شود و کمیته ی انضباطی یا به عبارت دیگر دادگاه انتظامی صالح ترین مرجع در نظام پزشکی انگلستان است که به جرایم و تخلفات مهم رسیدگی می نماید. در این بین به کارگیری دادرسی افتراقی نسبت به پرونده های پزشکی به سبب تخصصی بودنشان نیز مطرح شده و جلوه هایی از آن در رسیدگی ها مشهود می باشد. از آن جمله می توان به لزوم ارجاع پرونده به کارشناسی اشاره کرد ، که جزء انکارناپذیر این دعاوی محسوب می شوند ، چرا که مقامات رسیدگی کننده در این مراجع برای امکان تصمیم گیری و تعیین تکلیف پرونده نیازمند اخذ نظرات کارشناسی می باشند و در صورت فقدان این نظرات عمال منتفی خواهد شد . در حال حاضر مهم ترین نهادهای کارشناسی نظام پزشکی و پزشکی قانونی محسوب می شوند ، که به شیوه ی متمایز از یکدیگر اقدام به اعالم نظر می نمایند.پیش بینی دادرسی ویژه جرایم پزشکی در تهران در سال های اخیر از تالش های دیگر قانونگذار در نزدیک شدن به دادرسی افتراقی بوده است . در این پژوهش ضمن بررسی و تبیین این موارد ، به این نتیجه رهنمون می شود که شرایط رسیدگی ها از انسجام کافی برخوردار نیست و این مساله نیز از عدم تعامل و وجود برخی موازی کاری ها در مراجع ناشی می شود .لذا الزم است سیستم تعدد مراجع که با هدف کاهش حجم دعاوی در مرجع واحد و رسیدگی منطقی تری در نظر گرفته شده با اندیشیدن تدابیری ، در درجه ی اول به اصطالح ساختار و نحوه رسیدگی برخی نهاها از جمله نظام پزشکی بپردازد و در درجه دوم تعامل و همکاری بین آنها تامین نماید . یکی از موضوعات بحث برانگیز حقوق پزشکی ، رسیدگی به جرایم و تخلفات پزشکی است . پیرامون این مساله ،قوانین مختلف و شرایط گوناگونی حاکم است و بعضا رویه های متعارض و مبهم در قبال آنها اتخاذ می گردد. در این پژوهش ابتدا برای آشنایی با جرایم و تخلفات پزشکی ،دسته بندی از آنها ارایه می شود .سپس ضمن اشاره به مراجع رسیدگی کننده و کارشناسی ،آنها را مورد نقد وبررسی قرار می دهیم.روش به کار گرفته شده در این پژوهش توصیفی-تحلیلی می باشد .

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

بررسی تطبیقی فرآیند رسیدگی جرایم پزشکی در حقوق ایران و انگلستان

نویسنده [English]

  • shiva Getandi