تحلیل و نقد فقهی و حقوقی رویه اعمال ماده 79 قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

دانش آموخته دکتری تخصصی فقه و حقوق خصوصی ، دانشگاه خوارزمی تهران ، تهران ، ایران

چکیده

در ماده 79 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مقرر است: در صورتی که رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان عدالت اداری رأی قطعی شعب دیوان را خلاف بین شرع یا قانون تشخیص دهند، رئیس دیوان فقط برای یک بار با ذکر دلیل پرونده را برای رسیدگی ماهوی و صدور رأی به شعبه هم عرض ارجاع می نماید. رای صادره قطعی است. پرسش این است که چنانچه رأی صادره از شعبه هم عرض نیز خلاف بین شرع یا قانون باشد آیا امکان اعمال ماده 79 در خصوص رأی جدید وجود دارد؟ رویه عملی دیوان عدالت اداری در حال حاضر عدم پذیرش اعمال مجدد این ماده در هر حالت می باشد. در این پژوهش  که با روش تحلیلی و توصیفی  کتابخانه ای و میدانی انجام شده است، به  بررسی، تحلیل فقهی و حقوقی و نقد رویه عملی دیوان عدالت اداری و استدلال های مطرح شده در توجیه عدم امکان اعمال مجدد ماده مذکور، نسبت به رأی جدید صادر شده، با توجه به نص آن، قوانین مرتبط، اسناد ناظر بر موضوع، پرداخته شده است. نتیجه حاصل از پژوهش این است که چنانچه آرای صادره در مقام اعمال ماده مذکور، خلاف بین شرع و قانون باشد امکان اعمال ماده در خصوص آن ها نیز وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Jurisprudential and legal analysis and critique of applying Article 79 of the Law on the Organization and Procedure of the Court of Administrative Justice

نویسنده [English]

  • Ali Atahsi
PhD of Jurisprudence and Private Law of Kharazmi University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Article 79 of the Law on the Organization and Procedure of the Court of Administrative Justice stipulates: If the head of the judiciary or the head of the Administrative Court of Justice recognize the final decision of the branches of the court to be oppose to sharia or law, the President of the Court shall refer the case to the same branch only once, stating the reason, for substantive process and issuance of a verdict. The verdict is final. The question is, if the verdict issued by the same branch to be also oppose  to Sharia or the law, Is it possible to apply Article 79 regarding the new verdict? The current procedure of the Administrative Court of Justice is not  accept the reapplication of this article in any case. In this research, which has been done by analytical and descriptive library and field methods, studying the jurisprudential and legal analysis and critiques the practical procedure of the Court of Administrative Justice and the arguments put forward to justify the impossibility of reapplying the said article to the new verdict, according to its text, related laws, relevant documents. The result of the research  is that if the opinion issued in the position of applying the mentioned article are clearly oppose sharia and law, it is also possible to apply the article regarding them.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Practical procedure
  • Administrative Court of Justice
  • Article 79
  • Final verdict
  • Clearly oppose sharia