دوره و شماره: دوره 3، شماره 1 - شماره پیاپی 4، اسفند 1395، صفحه 1-221 

مقاله علمی پژوهشی

الزامات حقوق بشری مجازات ها

صفحه 6-38

10.22108/law.2018.22475

قدرت الله خسروشاهی؛ مسعود سلطانی


نقش بزه دیده در تحقق جرم کلاهبرداری و راه کارهای پیشگیری از آن

صفحه 141-187

10.22108/law.2018.22479

قدرت الله خسروشاهی؛ رسول مظاهری کوهانستانی؛ ثریا معمار؛ الهام عبداللهی