دوره و شماره: دوره 5، شماره 1 - شماره پیاپی 6، اردیبهشت 1397، صفحه 1-136 

سخن سردبیر

سخن سردبیر

صفحه 5-5

10.22108/law.2018.22586

رسول مظاهری کوهانستانی


مقاله ترویجی(مروری)

رابطه حقوق مالکیت معنوی و توسعه

صفحه 9-32

10.22108/law.2018.22587

انسیه نبی زاده؛ حامد اکبری گندمانی


مقاله علمی پژوهشی

بررسی تطبیقی سیر انتخابات ریاست‌جمهوری در دو پارادایم حقوقی ایران و ایالات‌متحده

صفحه 33-60

10.22108/law.2018.22588

قدرت الله نوروزی باغکمه؛ محمدجواد حیدریان دولت آبادی


مقاله ترویجی(مروری)

اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها

صفحه 125-136

10.22108/law.2018.22592

حامد اکبری گندمانی؛ سیامک بهارلویی