دوره و شماره: دوره 5، شماره 2 - شماره پیاپی 7، آبان 1397، صفحه 1-172 

سخن سردبیر

سخن سردبیر

صفحه 5-5

10.22108/law.2018.23102

رسول مظاهری کوهانستانی


مقاله ترویجی(مروری)

تفاوت عقد ضمان مدنی با ضمان تجاری

صفحه 113-130

10.22108/law.2018.23106

رسول مظاهری کوهانستانی؛ مهسا منتظری


مقاله دانشجویی

مصاحبه با دکتر عطاء الله بیگدلی

صفحه 161-170

10.22108/law.2018.23109

عطاء الله بیگدلی؛ مرجان نقدی