دوره و شماره: دوره 4، شماره 1 - شماره پیاپی 5، اسفند 1396، صفحه 1-132 (منضمم دادآفرین سابق) 

مقاله دانشجویی

رابطه حقوق و اخلاق

صفحه 103-119

10.22108/law.2018.22763

شاهین لرپری زنگنه