دوره و شماره: دوره 6، شماره 1 - شماره پیاپی 8، خرداد 1398، صفحه 1-200 
بررسی جرم شناختی جرایم پزشکی در ایران

صفحه 49-68

10.22108/law.2019.23657

فرید محسنی؛ مهدی پناهی شورکند؛ محمد اکبری مفرد