دوره و شماره: دوره 6، شماره 2 - شماره پیاپی 9، آذر 1398، صفحه 1-190 
تجاوز به عنف در حقوق کیفری ایران

صفحه 35-64

10.22108/law.2019.24285

مصیب قدمی عزیزآباد؛ جلال بهاری؛ زهرا لک؛ مژگان اتابکی؛ محمدحسین زارع