دوره و شماره: دوره 7، شماره 2 - شماره پیاپی 12، مهر 1399 

مقاله علمی پژوهشی

رسیدگی به جرایم اشخاص حقوقی، چالش ها و راهکار ها

10.22108/law.2020.124526.1059

سجاد لشکری آذر؛ علیرضا رست؛ حسن بیگدلی


مقاله ترجمه ای

تنظیم رقابت در اقتصاد بازار اجتماعی

10.22108/law.2020.125732.1068

محمد مقامی نیا: استاد حکمت سامی ترک