دوره و شماره: دوره 7، شماره 2 - شماره پیاپی 12، پاییز 1399 

مقاله علمی پژوهشی

1. رسیدگی به جرایم اشخاص حقوقی، چالش ها و راهکار ها

10.22108/law.2020.124526.1059

سجاد لشکری آذر؛ علیرضا رست؛ حسن بیگدلی


مقاله علمی پژوهشی

6. قواعد و بهره‌مندیهای مرتبط با شفافیت رسیدگی‌های قضایی در حقوق ایران و آمریکا

10.22108/law.2020.25038

علی کشاورز؛ سید مهدی میرداداشی؛ نوید فتح اللهی