راهنمای نویسندگان

راهنمای تنظیم مطالب ارسالی به نشریه علمی تخصصی مجله حقوقی دانشگاه اصفهان

 

 

به موجب مجوز کمیته­ ناظر بر نشریات دانشگاه اصفهان  

الف) شرایط علمی

 • با عنایت به اعتبار علمی مجلّه، مطالبی در جریان بررسی قرار می‌گیرند که واجد بُعد علمی قوی و متضمّن تحلیل حقوقی باشند؛ و در این میان اولویت نشر با مطالب دانشجویی مشترک با اعضای هیئت‌علمی سراسر کشور است.
 • مطالب دارای اصالت و ایده‌ی تازه باشد و نتیجه‌ی کاوش‌ها و پژوهش‌های علمی نویسنده (گان) باشد.
 • شیوایی نثر و نگارش مطالب بر اساس دستور زبان فارسی مصوّب فرهنگستان، خصوصاً در مجموعه مقالات، از معیارهای مهمّ ارزیابی می‌باشد.
 • در عموم مطالب؛خصوصاً مقالات، باید روش پژوهش علمی رعایت و از منابع معتبر و اصیل استفاده گردد.

 

ب) شرایط نگارش

               مطالب حروفچینی‌شده در محیط نرم‌افزار word2013 و کاغذ عمودی A4 بدین ترتیب تنظیم شود:

 • عنوان­ اصلی مطالب، کوتاه و گویا بوده و با فونت سیاه در وسط صفحه نوشته شود. عناوین فرعی، با حروف کم‌رنگ، نوشته و از سر سطر آغاز شوند و سطر مجزّایی تشکیل دهند. به‌این‌ترتیب بدنه‌ی اصلی متون فارسی و عربی مطالب با فونت B Nazanin12 و متون لاتین با فونت Times New Roman11 نگارش گردد. به این شکل، مطالبی نیز که در پاورقی درج می‌شود، با یک شماره فونت کم‌تر، تنظیم شود.
 • در یک برگه‌ی جداگانه، نام مؤلّف یا مؤلفّان، همراه با درجه‌ی علمی و وابستگی سازمانی ایشان، نشانی پستی و اینترنتی و شماره تلفن ثابت و همراه، نوشته شود و نویسنده‌ی مسئول نیز در پایان مشخّص گردد.
 • استنادات مطالب و معادل اسامی لاتین، نیز در پاورقی هر صفحه به‌صورت متناوب در هر صفحه آورده شود.

               مقالات علمی (حداکثر در 12 صفحه)، شامل موارد ذیل باشد:

*               چکیده که بیان روش، متغیّرها و اهداف بوده و گریزی به نتیجه‌ی نهایی مقاله دارد؛ که ترجمه‌ی انگلیسی آن‌هم لزوماً در پایان مقاله تنظیم گردد؛ مقدّمه که شامل طرح موضوع و پیشینه‌ی تحقیق و مآخذ باشد و خواننده را برای ورود به بحث اصلی آماده سازد؛ متن اصلی، شامل اصل موضوع و تحلیل شخصی بوده و در پایان نتیجـــــه‌گیری و

 

فهرست منابع، به ترتیب ذیل:

                  شیوه‌ی ارجاع در فهرست منابع به شکل زیر است:

 • کتاب: نام خانوادگی (شهرت)، نام نویسنده (سال انتشار)؛ نام کتاب، نام مترجم و..، شهر: ناشر. نوبت چاپ.

نمونه:

الشّریف، محمّد مهدی (1394)، منطق حقوق، تهران: شرکت سهامی انتشار، چاپ سوم.

 • مقاله: نام خانوادگی، نام نویسنده (سال انتشار)؛ «عنوان مقاله»، نام نشریه، دوره، شماره‌ی مجلّه و صفحات.

نمونه:

قلی زاده‌ی منقوطای، احد (1396)؛ «تحلیل حقوقی تعلیق در انشاء و کاربردهای آن در حقوق تجارت»، فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی، 1: 121-103.

 • پایان‌نامه: نام خانوادگی، نام (سال انتشار)؛ عنوان پایان‌نامه، ارشد/ دکترا، رشته، دانشکده، دانشگاه.

نمونه:

جلالی، مریم (1396)؛ تحلیل ماهیت، آثار و احکام حقوقی کارت بدهی در نظام بانکی ایران، دکترا، حقوق، دانشکده‌ی علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان.

 • سایت‌های اینترنتی و اخبار: نام خانوادگی، نام نویسنده، (آخرین تاریخ)؛ عنوان موضوع: سایت.

نمونه:

نوری، عرفان (29شهریور1396)؛ مصاحبه با شهردار جدید اصفهان: http://isfahannama.com/tags/...

 

پ) شرایط پذیرش مطالب

*               مجلّه در پذیرش یا عدم پذیرش و همچنین ویراستاری مطالب آزاد است. 

*               مسئولیت مطالب از هر نظر، به عهده‌ی نویسنده (گان) می­باشد.

*               در مقاله‌های مستخرج از پایان‌نامه، نام استاد راهنما بایستی به‌عنوان نویسنده‌ی مسئول ذکر شود.

*               چاپ هرگونه اثر در این مجلّه، همراه با مزایا و به‌صورت رایگان برای ارسال‌کنندگان دنبال می‌شود.

با تشکر