اعضای هیات تحریریه

علاوه براعضای محترم هیئت علمی گروه حقوق بعنوان هیئت تحریریه، نشریه مجله حقوقی دانشگاه اصفهان دارای شورای سردبیری دانشجویی نیز می باشد.

مدیر اجرایی

محمدجواد حیدریان دولت آبادی

حقوق دانشگاه اصفهان

mjhd1377gmail.com
09908502517

سردبیر

دکتر رسول مظاهری

حقوق خصوصی دانشگاه اصفهان

drrasulmazaherigmal.com

مدیر تحریریه

پردیس پورمند

حقوق دانشگاه اصفهان

pardiss.pourmandgmail.com

دبیر تخصصی

شاهین لرپری زنگنه

حقوق دانشگاه اصفهان

shahinlorpariyahoo.com


صفحات حقوق جزا و جرم شناسی

مرجان نقدی

حقوق دانشگاه اصفهان

maaarjaaan.n98gmail.com


صفحات حقوق بین الملل

اعضای هیات تحریریه

دکتر علیرضا آرش پور

حقوق بین الملل دانشگاه اصفهان

ase.ui.ac.ir/a.arashpour
a.arashpourase.ui.ac.ir

دکتر محمدمهدی الشریف

حقوق خصوصی دانشگاه اصفهان

ase.ui.ac.ir/m.alsharif
m.alsharifase.ui.ac.ir

دکتر حسن پوربافرانی

حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه اصفهان

ase.ui.ac.ir/hpoorbafrani
hpoorbafraniase.ui.ac.ir

دکتر منوچهر توسلی نائینی

حقوق عمومی دانشگاه اصفهان

ase.ui.ac.ir/tavassoli
tavassoliase.ui.ac.ir

دکتر محمود جلالی کروه

حقوق بین الملل دانشگاه اصفهان

ase.ui.ac.ir/m.jalali
m.jalaliase.ui.ac.ir

دکتر قدرت الله خسروشاهی

حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه اصفهان

ase.ui.ac.ir/gh.khosroshahi
gh.khosroshahiase.ui.ac.ir

دکتر مهدی شهابی

فلسفه حقوق دانشگاه اصفهان

ase.ui.ac.ir/m_shahabi
m_shahabiase.ui.ac.ir

دکتر سید محمد صادق طباطبایی

فقه و حقوق اسلامی دانشگاه اصفهان

ase.ui.ac.ir/tabatabaei
tabatabaeiase.ui.ac.ir

دکتر مرتضی طبیبی جبلی

فقه و حقوق اسلامی دانشگاه اصفهان

ase.ui.ac.ir/tabibi
tabibiase.ui.ac.ir

دکتر علیرضا فصیحی زاده

حقوق خصوصی دانشگاه اصفهان

ase.ui.ac.ir/fasihizadeh
fasihizadehase.ui.ac.ir

دکتر سید محسن قائم فرد

حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه اصفهان

ase.ui.ac.ir/gaemfard
gaemfardase.ui.ac.ir

دکتر احد قلی زاده منقوطای

حقوق خصوصی دانشگاه اصفهان

ase.ui.ac.ir/~gholizadeh
gholizadehase.ui.ac.ir

دکتر رسول مظاهری کوهانستانی

حقوق خصوصی دانشگاه اصفهان

ase.ui.ac.ir/r.mazaheri
r.mazaheriase.ui.ac.ir

دکتر قدرت الله نوروزی باغکمه

حقوق عمومی دانشگاه اصفهان

ase.ui.ac.ir/gh.noroozi
gh.norooziase.ui.ac.ir

گرافیست

امیرمسعود صفابخش

حقوق دانشگاه اصفهان

m.safabakhsh74gmail.com
09366958442

صفحه آرا

محمدجواد حیدریان دولت آبادی

حقوق دانشگاه اصفهان

mjhd1377gmail.com
09908502517