فرایند پذیرش مقالات

 فرایند ارزیابی و پذیرش مقالات:

  در آغاز، مقاله‌ها از طریق نرم افزار مجله به دفتر مجله ارسال می‌شوند و توسط معاون سردبیر و یا مدیر اجرایی مجله (مدیرمسئول) از لحاظ رعایت شرایط و ضوابط مندرج در قسمت راهنمای نویسندگان و سابقه و پیشینه تحقیق مورد بررسی قرار می گیرد و در صورت رعایت ضوابط مجله، برای جلسه هیأت تحریریه آماده می‌گردد. پس از بررسی و ارزیابی هیأت تحریریه، در صورت داشتن شرایط لازم و قرار گرفتن مقاله در اولویت داوری این مجله ، برای داوری ارسال می‌گردد.

پس از وصول دیدگاه‌های داوران، نتیجه داوری در جلسه هیأت تحریریه مطرح  ودر صورت مثبت بودن نتایج داوری و تایید هیات تحریریه (شورای سردبیری مجله حقوقی دانشگاه اصفهان)، پذیرفته خواهد شد.

در شرایطی که داوران مقاله را با انجام اصلاحات قابل قبول بدانند، نظرات داورای جهت انجام اصلاحات به نویسنده ارسال خواهد شد و پس از دریافت نسخه اصلاحی از سوی نویسنده، نسخه اصلاحی به اضافه سایر مدارک مورد نیاز برای داور نهایی ارسال می گردد و در پایان در صورت تایید داور نهایی و هیات تحریریه، گواهی پذیرش صادر می گردد.