برگی از کتاب خانه ی هیئت علمی دانشگاه 1

برگی از کتاب خانه ی هیئت علمی دانشگاه 1

محمّد جواد حیدریان دولت آبادی؛دانشجوی کارشناسی حقوق دانشگاه اصفهان

Email: mjd1377@gmail.com                    

شناسنامه کتاب

نام کتاب: فلسفه حقوق (مبانی نظری تحوّل نظام حقوقی از حقوق سنّتی تا حقوق مردن)

نویسنده: دکتر مهدی شهابی؛ دانشیار گروه حقوق دانشگاه اصفهان           

ویراستار: ماندانا نعمت نژاد

نشر: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

 

معرّفی کتاب

این کتاب 526 صفحه ای که نتیجه تلاش علمی دکتر مهدی شهابی، در حوزه­ی فلسفه­ی حقوق است، به بحث تحوّل نظام حقوقی از حقوق سنتی تا حقوق مدرن می‌پردازد. مولّف به این نکته می پردازد که تحلیل مبانی نظری تحول نظام حقوقی، در چارچوب تحوّل پارادایمی، باید از لحاظ فنّی، بر اساس تحوّلات حوزه‌ی مبنا مطالعه شود؛ تحوّلاتی که متأثّر از جریان‌های فکری کلامی در حقوق سکولار و اسلامی است. هم چنین اشاره می شود که در حقوق غرب، از لحاظ ساختاری و نیز واقعیت تاریخی، می‌توان تحوّل پارادایمی نظام حقوقی را به گذار از حقوق سنّتی به حقوق مدرن و گذار از حقوق مدرن به حقوق پست‌مدرن تعبیر کرد.

مطالعه‌ی مبنای نظری تحوّل نظام حقوقی در چارچوب تحوّل یا گذار از حقوق سنّتی به حقوق مدرن به‌عنوان یک فرایند، در نگاه اوّل مطالعه‌ای تاریخی است و باید امروزه این تحوّل در چارچوب عبور از حقوق مدرن به حقوق پست‌مدرن بررسی و تحلیل شود. با ‌این‌حال، واقعیت

 این است که از یک طرف، درک تحوّل اخیر (حرکت به سمت حقوق پست‌مدرن) بدون تحلیل و شناخت حقوق مدرن و چگونگی شکل‌گیری آن ممکن نیست و از طرف دیگر، بدون مطالعه‌ی حقوق سنّتی نمی‌توان به برداشت درستی از حقوق مدرن دست یافت. وانگهی، از دید حقوقدانان غربی و با ‌توجه به این تقسیم‌بندی، حقوق اسلامی یا نظام حقوقی اسلام، حقوقی سنّتی به‌شمار می‌رود و نظام حقوقی ایران، حدّاقل در ماهیت و محتوا، نظامی سنتی قلمداد می‌شود. بنابراین، مطالعه‌ی گذار از حقوق سنّتی به حقوق مدرن چندان هم تاریخی به‌نظر نمی‌رسد.

مولّف کتاب، این اثر را منبع مناسبی برای دانشجویان دکتری حقوق می داند؛ اگرچه آن را مشحون از تعابیر و مضامین دشوار برای خوانندگان در جمعی دوستانه قلمداد کرده است، با این حال، منبع مناسبی در حوزه­ی فلسفه حقوق و تحوّلات نظام حقوقی تلقّی می ­شود؛ پس فرصت مطالعه ی آن را از دست ندهید!!