داورانفرم داوری مقالات مجلّه حقوقی

عنوان مقاله:
استاد ارجمند ارزیاب (ناظر) ......
با سلام
احتراما، مقاله با عنوان/نویسنده:
به پیوست جهت داوری خدمتتان ارسال می گردد. خواهشمند است ضمن تکمیل جدول زیر نظر خود را نسبت به انتشار مقاله مذکور در مجله علمی - تخصصی حقوقی دانشگاه اصفهان، حداکثر ظرف مدت یک هفته پس از دریافت آن اظهار فرمایید. از همکاری جنابعالی نهایت تشکر را داریم.

 

ضمنا چنانچه در خصوص هر یک از موارد فوق ایراداتی وجود دارد که نیاز است با نظر شما اصلاح گردد مرقوم فرمایید:
- عنوان (کوتاه و ساده بودن، ارتباط با مقاله و...):
- مقدّمه (ضرورت، سابقه، هدف):
- مواد و روش ها: (روش، جامعه پژوهش، تعداد نمونه، روش نمونه گیری ، ابزارها، روشهای آماری و...):

- یافته ها:
- بحث:
- منابع (جدید، کمیت، کیفیت):
- جداول و شکل ها:
- چکیده (از نظر رعایت ساختار):


* نظر نهایی خود را در مورد چاپ این مقاله مرقوم بفرمایید؟

چاپ مقاله پس از اصلاحات جزئی

چاپ مقاله پس از اصلاحات کلّی

عدم چاپ مقاله بدلیل عدم پیام جدید علمی

عدم چاپ مقاله بدلیل اشکالات اساسی 

*برای چاپ، کسب امتیاز 16 از مجموع 32 امتیاز الزامی است.